Законодательство

Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 853

Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

( У тексті Порядку слова "інвестиційна угода", "кредитна угода", "угода про надання часткової компенсації", "угода", "регіональне відділення" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "інвестиційний договір", "кредитний договір", "договір про надання часткової компенсації", "договір", "регіональне управління" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування частини відсотків за кредитами, що надаються комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (далі - часткова компенсація).


2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:


експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася в регіоні на вторинному ринку, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;


інвестиційний договір - договір на будівництво (реконструкцію) житла, що укладається між позичальником і забудовником (підрядником);


кандидат - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які мають намір отримати часткову компенсацію;


кредит - кошти, що надаються комерційними банками позичальникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі та на умовах, установлених укладеним між ними кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку та строки, визначені зазначеним договором; ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримують у комерційному банку кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла. Позичальником може бути молода сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно; неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину); одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно; ( Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2004-п ) від 28.07.2004 )


розрахункова вартість - середня вартість будівництва 1 кв. метра житла, що склалася в регіоні відповідно до даних Держбуду, на день укладення кредитного договору;


договір про надання часткової компенсації - договір, що укладається між регіональним управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) і позичальником для отримання часткової компенсації;


поточні зобов'язання за кредитом - щомісячний платіж, визначений банком як мінімально необхідний, що вноситься в рахунок погашення позичальником кредиту та відсотків за користування ним за відповідний період. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


3. Часткова компенсація здійснюється у межах коштів, передбачених Фондові на цю мету в державному та місцевих бюджетах.


Часткова компенсація надається позичальникам лише за одним кредитним договором. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 ) ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


 


4. Часткова компенсація визначається в розмірі однієї облікової ставки Національного банку для кандидата, який не має дітей або має одну дитину; півтори облікової ставки - для кандидата, який має двох дітей; подвійної облікової ставки – для кандидата, який має трьох і більше дітей; додатково в розмірі половини облікової ставки - для кандидата, який потребує поліпшення житлових умов. Розмір часткової компенсації визначається на день укладення кредитного договору і не може бути вищим ніж відсоткова ставка за кредитом. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


5. Комерційні банки, за кредитами яких може бути надана часткова компенсація, визначаються Фондом на конкурсній основі. Під час проведення конкурсу перевага надається комерційним банкам, які:


дотримуються економічних нормативів та оцінних показників, установлених Національним банком;


надають кредити з меншою відсотковою ставкою;


мають розвинену мережу філій;


надають кредити на будівництво (реконструкцію) житла. ( Пункт 5 доповнено абацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


6. Для реєстрації в регіональному управлінні Фонду кандидат подає: ( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


заяву про надання часткової компенсації;


довідку про склад сім'ї;


копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;


копію свідоцтва про народження дитини (дітей);


копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;


довідку про перебування на квартирному обліку (у разі потреби). ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592


( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


7. Регіональні управління Фонду:


розглядають одержані від кандидатів документи. Перевага надається багатодітним сім'ям та кандидатам, які отримають кредити на менший строк; ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


визначають разом з комерційним банком переліки об'єктів, на будівництво (реконструкцію) яких може бути надано часткову компенсацію. Об'єкт, на придбання якого може бути надано часткову компенсацію, визначається позичальником. ( Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


8. Для прийняття рішення про надання часткової компенсації кандидати подають регіональному управлінню Фонду: ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


копію кредитного договору, завірену комерційним банком, який видав кредит; ( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


копію інвестиційного договору із забудовником (підрядником) на будівництво (реконструкцію) або копію договору про участь у фонді фінансування будівництва, укладеного відповідно до закону чи нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу житла; ( Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


звіт проведення експертної оцінки (у разі придбання житла); ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


довідку-розрахунок комерційного банку про розмір зобов'язань за кредитом і прогнозний розмір відсотків за користування кредитом. ( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


( Абзац шостий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


9. Регіональні управління Фонду подають правлінню Фонду на погодження рішення про надання часткової компенсації та розрахунок відповідних сум на підставі документів, зазначених у пунктах 6 і 8 цього Порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


10. На підставі рішення про надання часткової компенсації, погодженого з правлінням Фонду, укладається договір про надання часткової компенсації, в якій попередньо визначається її розмір, а також зазначається умова, що надання часткової компенсації припиняється у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


11. Максимальній розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла, на який може бути надана часткова компенсація, визначається шляхом множення нормативної площі на розрахункову вартість.


Нормативна площа визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю.


12. Максимальний розмір кредиту на придбання житла, на який може бути надана часткова компенсація, визначається у розмірі експертної оцінки, але не більше ніж добуток нормативної площі і розрахункової вартості.


13. Розмір часткової компенсації переглядається у разі зміни у складі сім'ї позичальника, а також зміни розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


14. Спостережна рада Фонду відповідно до затвердженого плану асигнувань щороку затверджує розподіл коштів, передбачених на часткову компенсацію, серед регіонів відповідно до їх потреб. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


 


15. Регіональні управління Фонду спрямовують перераховані кошти з казначейських рахунків на відповідні рахунки позичальників, відкриті у комерційних банках, для зарахування часткової компенсації.


На покриття витрат, пов'язаних з наданням часткової компенсації, спрямовуються кошти на обслуговування, отримані Фондом на договірних засадах від комерційних банків та інших суб'єктів господарювання. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


Комерційні банки перераховують плату за надання Фондом інформаційних та консультаційних послуг у порядку, визначеному законодавством. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )


16. Контроль за використанням коштів, передбачених у державному бюджеті на часткову компенсацію, здійснює правління Фонду відповідно до укладених договорів.Дата публикации : 19.09.2006 г
Автор :
Источник :

Все статьи    < Предыдущая статья    Следующая статья >
Просмотров: 5703
 

Поиск объектов

Страна:
Регион:
Город:
Вид операции:
Объект:

Статистика

  • Продажа : 27198
  • Покупка : 434
  • Сдача в аренду : 6364
  • Спрос на аренду : 308
  • Обмен : 380

Новости

  • 11.09.2010 - С сегодняшнего дня на портале будет обновленный дизайн.
  • 8.08.2010 - Начало тестирования новой версии портала

Контакты

ICQ : Объявления о недвижимости 4711116
Skype: djpetrovich
Отправить сообщение

Реклама на сайте

Вы хотите чтобы Ваше объявление увидели тысячи пользователей? Прочитайте как это сделать.

_____________________________

{*xxl.SMAP*}